Peamised
tegevusvaldkonnad

Tööõigus

Tööõigus on õigusaktide kogum, milles määratletakse töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töökohal.

Ühenduse tasandil hõlmab tööõigus kahte peamist valdkonda:

 1. Töötingimused, sealhulgas tööaeg, osaline tööaeg, tähtajaline töö ning töötajate lähetamine

 2. Töötajate teavitamine ja nõustamine, sealhulgas kollektiivsete koondamiste ja ettevõtete ülevõtmise korral.

Tsiviilõigus

(sh.võlaõiguses, asjaõiguses, perekonnaõiguses, pärimisõiguses)

Tsiviilõigus on eraõiguse kõige mahukam osa. Eesti tsiviilõiguse süsteem on üles ehitatud Pandektide põhimõttele, mille järgi kõik tsiviilõiguse normid jaotatakse viide ossa: tsiviilõiguse üldosa, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus ja võlaõigus. Pandektide süsteem ise pärineb Vana-Rooma õigusest.

Väärteo ja Kriminaalõigus

Büroo advokaadid kaitsevad kliente nii väärteo- kui kriminaalasjades kohtuväliste menetlejate ees ning kohtumenetluses kõigis kohtuastmetes. Lähtume oma tegevuses eesmärgist välja selgitada kaitsealust õigustavad, vastutust välistavad ja karistust kergendavad asjaolud, võimaldades kliendil saada kriminaalasjas igakülgset õigusabi.

Haldusõigus

Haldusõigus on avaliku õiguse haru, mis reguleerib haldusorganisatsiooni ülesehitust ja avaliku halduse teostamist.

Haldusõigus jaguneb:

 1. Erahaldusõigus,  sotsiaal- ja tervishoiu haldusõigus.
 2. Üldhaldusõigus
 3. Finantshaldusõigus
 4. Haldusprotsess

Äriõigus

Äriõigus reguleerib kõike äriühingutega seonduvat, nt. äriühingute asutamise ja juhtimise teemasid, koosolekute korraldust, aktsiate/osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid jpm. Äriõigust reguleerib äriseadustik.

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus hõlmab erinevaid kohustuslike ja vabatahtlike kindlustuse liike ning reguleerib kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi suhteid. Näiteks hõlmab kindlustusõigus elukindlustust, liikluskindlustust, kahjukindlustust jpm.

Kindlustusõigust reguleerivad sätted sisalduvad võlaõigusseaduses, kuid ka mitmetes muudes õigusaktides.

OÜ R&J Õigusabi

osutab järgmisi teenuseid:
KONSULTATSIOON
 • Tugiisikuteenus

  Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

 • Juriidilised konsultatsioonid: tsiviil-, töö-, äri-, haldus-väärteo- ja kriminaalõiguses

 • Esindame klientide huve kohtus ja haldusorganites, läbirääkimistel klientidega.

 • Aitame korraldada tehinguid vallas- ja kinnisvaraga.

 • Erinevate omandivormidega juriidiliste isikute moodustamine.

 • Notaritehingute vormistamise korraldamine.

 • Õigus- ja majandusalaste loengute lugemine nii eesti kui ka vene keeles (kõrgkoolides ja kutsehariduskeskuses loengute pidamise kogemus)

 • Mitmesuguste õigusalaste dokumentide koostamine:

  – lepingud, täiendavad kokkulepped;

  – pretensoonid ja vastused pretensioonidele;

  – Hagid ja vastuhagid, taotlused, kohtuvälised kokkulepped jne.